HYUNDAI GARANTIJA

HYUNDAI GARANTII

Hyundai sõidukitele kehtib garantii, mis tagab 5 aastat garantiid läbisõidupiiranguta, ööpäevaringse Hyundai Abi 24 h teenuse kogu Baltikumis ja 5 aastat tasuta tehnilist kontrolli, mis viiakse omaniku soovil läbi kord aastas regulaarhoolduste vahepeal.

Eriotstarbelistele sõidukitele, mida kasutatakse rendiautodena, samuti taksodele, alarmsõidukitele jms pakume garantiid 3 aastat läbisõidupiiranguga 100 000km.

    hyundai garantii

Tehasegarantii

Hyundai Motor Company (HMC) annab Hyundai sõiduautodele garantii kestusega 60 kuud. Kere läbiroostetamise garantii on kümme aastat.

Garantii kehtib 60 kuu jooksul, alates auto esimesele omanikule üleandmise kuupäevast. Garantii kehtib kindlale sõidukile ja ei sõltu omaniku vahetusest. Garantiiaja jooksul kohustub Hyundai poolt volitatud müüja oma kuludega kõrvaldama kõik auto valmistajatehase süül või praakmaterjalide kasutamisest tekkinud rikked ja vigastused.

   

Garantii kehtivuse tingimuseks on:

 1. Kõik hoolderaamatujärgsed hooldused on teostatud õigeaegselt Hyundai esindaja poolt volitatud hooldejaamas ja märgitud hoolderaamatusse.
 2. Avastatud rikkest või veast on teatatud koheselt (hiljemalt ühe nädala jooksul selle avastamisest).
 3. Hooldusel ja remonttöödel on kasutatud vaid originaal- või maaletooja poolt heakskiidetud ja imporditud varuosi või lisaseadmeid
 4. Garantiiremondid teostatakse Hyundai maaletooja poolt volitatud hooldejaamas.
 5. Sõidukile paigaldatud elektrilise lisavarustuse puhul ei ole muudetud elektriskeemi.

Garantiitööde tellimiseks peab sõiduki omanik esitama Hyundai volitatud hoolde-või remondijaamas garantii –ja hooldusraamatu, milles on märgitud kõik korralised hooldused.

Omaniku vastutus

1. Regulaarhooldused
Auto tõrgeteta tööks on vajalik perioodiliste tehnohoolduste õigeaegne teostamine Hyundai Motor Company poolt soovitatud programmi alusel selleks volitatud hooldejaamades. Iga regulaarhoolduse teostamise kohta täidab hooldejaam hoolderaamatus vastava lahtri. Pidage täpselt kinni ettenähtud tähtaegadest, sest tähtaegadest mittekinnipidamisel kaotab auto garantii.

2. Nädala ülevaatused
Jälgige pidevalt auto tehniliist seisukorda. Kontrollige tulede korrasolekut, vedelike tasapindu, rehvide rõhkusid ja värvkatte seisukorda. Küsimuste tekkimisel (näiteks võõrad helid, muutused seadmete tavapärases töös või välimuses jne) pöörduge koheselt volitatud Hyundai hooldejaama poole.

3. Sõiduki tehasekonstruktsiooni säilimine
Hyundai sõiduk on valmistatud parimatest materjalidest, kasutades arenenuimat tehnoloogiat. Seetüttu kaotab garantii kehtivuse juhul kui väljaspool HMB poolt heakskiidetud ametlikke teenindustöökodasid paigaldatakse alarm, kesklukk või muu elektriline lisaseade; muudetakse auto elektriskeemi või ehitust; teostatakse autokere remonttöid või värvimist.

  

Hyundai Motor Company piiratud garantii:

 1. Eriotstarbelistele sõidukitele ehk sõidukitele, mida kasutatakse taksona, või alarmsõidukina, samuti rendisõidukitele kehtib garantii 2 aastat ilma läbisõidupiiranguta;
 2. auto aku garantii on 24 kuud sõltumata läbisõidust;
 3. Hyundai audiosüsteemi garantii on 24 kuud sõltumata läbisõidust;
 4. Õhukonditsioneeri täitegaasi garantii on 24 kuud sõltumata läbisõidust;
 5. Rehvidele kehtib nende otsegarantii ja mille annab nende valmistaja (antud juhtumeid käsitleb Hyundai volitataud edasimüüja või volitatud remonditöökoda);
 6. Lisavarustusele ja seadmetele,mis ei ole toodetud Hyundai Motor Company poolt kehtib tootja otsegarantii;
 7. Tingituna normaalsest kulumisest on stabilisaatorivarda pukside ja liigendite, amortisaatorite, pukside ja tugilaagrite, roolisüsteemi liigendite, vedrustussüsteemi pukside ja liigendite ning rattalaagrite ja nende tihendite garantii piiratud läbisõiduga 150 000 km. 
 8. Garantii ajal vahetatud osad ei pikenda sõiduki üldgarantiid.

Korrosioonigarantii

Hyundai Motor Company garanteerib, et Teie uue Hyundai sõiduki kere plekkdetailidel puuduvad materjali– ja valmistusvead, mille tõttu võivad tekkida korrosioonist põhjustatud läbivad augud. Hyundai volitatud müüja remondib või asendab kere kõik korrosioonist tingitud läbivate aukudega plekkdetailid sõiduki õige kasutuse korral tasuta.


Kere garantii korrosioonist põhjustatud läbivate aukude tekkimise suhtes on 6 aastat. Materjalist ja valmistusvigadest tingitud muude osade korrosioon kuulub põhigarantii alla. 

NB! Mõiste kere plekkdetailid all ei mõelda mingil juhul ühtegi sõiduki väljlasketorustiku osa ega detaili.

Garantii alla ei kuulu sõiduki välispinna korrosioon, mis on tavaliselt põhjustatud liiva, soola, rahe või kivide poolt tekitatud kahjustuste tähelepanuta jätmisest.

  

Mis ei kuulu garantii alla?

 • Kõik korralised ja läbisõidujärgsed hooldused;
 • Vigastused ja vead, mis HMB seisukohalt tulenevad sellest, et ei ole teostatud hoolderaamatus toodud regulaarhooldusi ja ülevaatusi;
 • Kõik ülekoormusest, ebaõigest hooldamisest, hoolimatust kasutamisest või õnnetusjuhtumitest tulenevad vead;
 • Kõik häired või vigastused, mis tulenevad sellest, et ei ole kasutatud Hyundai originaalvaruosi või on kasutatud mitteettenähtud kütust või määrdeaineid;
 • Õlid, vedelikud, filtrid, klaasipuhastaja harjad, süüteküünlad, pirnid, kaitsmed, klaasid, rihmad, hõõrdkatted ja muud kuluvad osad;
 • Sõiduk, mille ehitust on muudetud HMB-ga kooskõlastamata.
 • Lisavarustus, mis ei ole heaks kiidetud HMB poolt;
 • Kerged rikked, mis ei tulene materjali– või valmistusvigadest ning häired, mis ilmnevad sõitmisel ekstreemsetes tingimustes;
 • Väga nõrk ja madal hääl või vibratsioon, mis ei halvenda sõiduki kvaliteeti ja töötamist;
 • Vähesel määral õli lekkimine tihenditest, kui sellega ei kaasne õlitaseme olulist alanemist;
 • Plekkdetailide vahelised praod, mis on Hyundai poolt lubatud piirides;
 • Silmaga mittenähtavad värvkatte, kroomitud osade ja iludetailide välised vigastused;
 • Kivide, killustiku, teesoola jms poolt põhjustatud välised vigastused ja korrosioon, värvi vananemine, muutus või pleekimine, mis on tingitud putukatest, puu mahladest, tõrvast, tehaste saastest, asjatundmatust remondist või valest ekspluateerimisest;
 • Ülevaatused, pingutused, reguleerimised, rataste seadenurkade reguleerimine, puhastamine, määrimine, õlivahetus, kütuse, aku elektrolüüdi lisamine, konditsioneeri täitegaas jne;
 • Sõiduki tehnilisest tingimusest (rikkest) tulenev ajakadu, tulude vähenemine ja muud kaasnevad kulutused (bensiin, telefonikõned, ööbimine jms);
 • Auto ekspluateerimisest tingitud loomulik kulumine.
Hyundai garantii

5-aastane tehniline kontroll

   

1. Tehniline kontroll on auto seisukorra vabatahtlik kontroll, mida teostatakse Hyundai i30, i30CW ja ix35 mudelitele kord aastas regulaarhoolduste vahepeal;
2. Tehniline kontroll sisaldab:
2.1. sõiduki vedelike taseme kontrolli ja vajadusel lisamist (sh mootoriõli, jahutusvedelik, klaasipesuvedelik);
2.2 rehvide korrasoleku (sh.rehvimustri sügavus) ja rehvirõhu kontroll;
2.3 elektripirnide ja klaasipuhastite kontrolli ja vajadusel vahetamist;
3. Tehniline kontroll viiakse läbi tasuta eeldusel, et sõiduki regulaarhooldused on teostatud Hyundai volitatud hooldejaamades. Kontrolli käigus vahetatud osade või lisatud vedelike eest lisandub tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

  

Hoolde- ja garantiitingimused: